Екологични предимства

Екологични предимства

Екологични ползи

 

  1. Мидите от Pisa Reef  представляват важен консуматор на изобилието от микроводорасли в двойно повече морски пластове вода. Те са равно отдалечени от дъното и повърхността, като така увeличават прозрачността на водата и намаляват планктонния сняг засипващ дънните екосистеми, което често ги лишава от кислород
  2. Те се самозараждат и отглеждат в Pisa Reef  в прекрасни натурални условия, заедно с богато съобщество от морски съобитатели далеч от повърхностни замърсявания и температурни шокове
  3. Във всички свои фази на развитие мидите (свободно плаващи млади ларви, малки миди и възрастни попаднали на дъното) представляват важна храна за множество видове морски представители – риби, ракообразни, мекотели, птици и бозайници
  4. Като дънен морски обитател, мидите са първата жертва на дънните хищници и пренасищането на Морето с фитопланктон, което силно намалява ключовата им роля в хранителната верига. Подпомагането им чрез всеки поставен от човека Pisa Reef  ги отдалечава от несигурните придънни слоеве и възстановява тяхната ключова роля в живота на Морето
  5. Един Pisa Reef  средно филтрира 40 милиона литра вода за 24 часа, 1.3 милиарда литра вода за един месец, 15 милиарда литра вода за година, 240 000 000 000 литра вода за 16 години
  6. Мидите възобновяват пропускливостта на светлината в морската вода в цялата височина на Pisa Reef  – 12,5м и тя прониква в по-дълбоките слоеве, с което повишава средната температура на т.н. „жива зона“
  7. Един от най-големите екологични приноси на мидените ферми е освобождаването на пренаситената с органична маса морска екосистема
  8. Pisa Reef не излъчва микропластмаси за разлика от всички технологии, използващи синтетични въжета
  9. Производството на миди е свързано с много по-малко емисии парникови газове в сравнение с другите животновъдни производства
  10. Както Pisa Reef, така и повърхността на черупките на мидите създават основа за множество прикрепващи се растения и животни, като така осигуряват среда на живот и размножаване за разнообразни рифови обитатели